برچسب: مانیفست

تیر 17
مانیفست چیست ؟

مانیفست چیست ؟   مانیفست ، فهرست کل بار یا محموله را می گویند . فهرست کل بار شامل…