برچسب: كنوانسيون گمركي T.I.R

بهمن 02
كنوانسيون گمركي T.I.R

كنوانسيون گمركي سازمان ملل متحد در رابطه با حمل و نقل بين‌المللي كالا تحت پوشش كارنه…