برچسب: قوانين و حقوق گمركي

بهمن 30
تخلفات گمركي Customs offenses

تخلف گمرکی عبارت است از، هر نوع اظهار کالا یا عدم اظهار آن (منصرف از جرم قاچاق)، يا…