برچسب: فواید UCR

دی 18
شماره مرجع شناسایی محموله های تجاری و اهمیت آن برای گمرک

شماره مرجع شناسایی محموله‌های تجاری (Unique Consignment Reference (UCR یک شماره ویژه…