برچسب: فرم S.A.D

آذر 16
فرم S.A.D در گمرک چیست

بعد از صدور قبض انبار امکان اظهار کالا به گمرک فراهم می شود. جهت اظهار کالا به گمرک…