ادعا آگهی - تکمید

آگهی نامعتبر است و نمی توان ادعا کرد.